СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
INFO


INFORMACIJE O DOGAÐAJIMA

 • U Privrednoj komori Srbije u Beogradu, u okviru projekta partnerstva DIHK-CEFTA Savezne Republike Nemačke, održan je 29.10.2013. godine jednodnevni seminar "PRIMENA TEHNIČKE REGULATIVE EU NA POLJOPRIVREDNE I ŠUMARSKE TRAKTORE I POLJOPRIVREDNE I ŠUMARSKE MAŠINE U REPUBLICI SRBIJI".

  Obradom dve sledeće teme:
  A) Iskustva u primeni postojeće tehničke regulative Republike Srbije, koja se odnosi na poljoprivredne i šumarske mašine, harmonizovane sa regulativom EU
  B) Potreba i način harmonizacije tehničke regulative koja se odnosi na poljoprivredne i šumarske traktore tj, na poljoprivredna vozila.

  Obradom teme A) je detaljno predstavljena nova zakonska regulativa Republke Srbije (Zakon o standardizaciji, Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti, Pravilnik o bezbednosti mašina i dr.) i njena konkretna primena na ocenjivanje usaglašenosti mašina za poljoprivredu i šumarstvo. Konstatovano je da je primenom ove regulative omogućen plasman ovih proizvoda na tržišta zemalja EU i tržište Republike Srbije, koristeći samo jedan harmonizovani postupak ocenjivanja usaglašenosti mašine i suštinski istu dokumentaciju koja pri tome prati mašinu, ali korišćem različitih deklaracija i znakova usaglašenosti - CE i 3A. Pored ovoga je konstatovano da se još uvek ne primenjuju dosledno odredbe za tržišni nadzor- inspekciju, koje se odnose na privredna društva koja se bave proizvodnjom i prometom ovih proizvoda.

  Obradom teme B) je konstatovano da u Republici Srbiji ne postoji tehnički propis za traktore za poljoprivredu i šumarstvo zasnovan na regulativi EU, te da bi osnova za izradu istog trebao da bude novi Pravilnik (EU) br. 167/2013. Učesnicima je predstav ljen celokupan sadržaj i forma ovog propisa sa naglašenom komplementarnošću sa Direktivom za mašine, odnosno Pravilnikom o bezbednosti mašina.

  Predavači na Seminaru su bili:
  Prof. dr Čedomir Duboka, Mašinski fakultet u Beogradu i
  Vaso Labović, dipl.maš. inž., direktor Poslovnog udruženja industrije traktora, poljoprivrednih mašina i opreme.


  Učesnicima Seminara su na raspolaganju PowerPoint prezentacije na zadate teme, koje su pripremili predavači.

  U radu Seminara je učestvovao 21 predstavnik privrednih društava za proizvodnju i promet, državnih organa, fakulteta i laboratorija za ispitivanje.
 • Nacinalna agencije za regionalni razvoj je finansijski pomogla Poslovnom udruženju IPM da organizuje savetovanje na temu "Primena zahteva za bezbednost, ocenjivanje usaglašenosti, SRPS i CE znak usaglašenosti za poljoprivredne mašine, prema novom pravnom okviru Republike Srbije" koje je održano 03.12.2010. godine u Novom Sadu u okviru XVII Naučnog skupa ''Razvoj traktora i mobilnih sistema''. Svoja izlaganja su imali predstavnici Instituta za standardizaciju Srbije, Instituta za bezbednost i preventivni inženjering Novi Sad i Poslovnog udruženja IPM.
 • Okrugli sto članica Poslovnog udruženja IPM na temu "Primena nove tehničke regulative u oblasti mašina za poljoprivredu i šumarstvo - II deo", održan je 24.06.2010.godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za poljoprivrednu tehniku Laboratorija za pogonske mašine i traktore. Kroz dva uvodna izlaganja uz odgovarajuću prezentaciju, a zatim kroz diskusiju učesnika razmotrene su teme koje se odnose na primenu:
  1. Nove mašinske EU direktive, harmonizovanih standarda i CE znaka;
  2. Pravilnika o bezbednosti mašina i ocenjivanja usaglašenosti mašina (CE znak/SRPS znak usaglašenosti).
 • Poslovno udruženje IPM u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad je 27. aprila 2010.g. organizovalo Okrugli sto na temu "Primena Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i novih podzakonskih akata u oblasti mašina za poljoprivredu i šumarstvo"
 • Pošto se tema okruglog stola odnosi na tehničku regulativu usaglašenu sa regulativom EU i vezana je za obezbeđenje preduslova za proizvodnju, izvoz, uvoz i stavljanje u upotrebu ove opreme, kao uvodničari su učestvovali predstavnici Ministrstva ekonomije i regionalnog razvoja, Instituta za standardizaciju Srbije i predstavnik Poslovnog udruženja IPM.


KALENDAR SAJMOVAOSTALO